Knauf Knauf
Weiter

HeliisolatsioonUsaldusväärsus ja paindlikkus

Lahendused iga mürapidavusnõude jaoks.
Meie kipsplaatseinte, -lagede ja -põrandate konstruktsioonilahendustega on saavutatav ehitises vajalik ruumidevaheline õhu- ja löögimüra isolatsioon vaatamata nende koostamiseks kasutatavate materjalide vähesele massile. Põhjalikud planeerimise ja tööde teostamise juhised koos süsteemselt jaotatud tarindilahendustega ning meiepoolse nõustamisega võimaldavad pakkuda soovitud lahendust.

Heliisolatsioon

Põhitõed

Knauf Silentboard
Knauf – Teie partner mürakaitseks

Müra häirib.
Hoonete heliisolatsioonile esitatavad nõudmised on kõrgemad kui kunagi varem. Meie tarindisüsteemid võimaldavad täita mürakaitsealaseid nõudeid ja tagavad mugavuse.

Hea heliisolatsiooni saavutamise eeldusteks on:
• Välismüra kuuldavus hoone sisemusse on summutatud.
• Müra edasikandumine hoone sees ühest ruumist teise on minimaalne.
• Hoonesisene kõrge müra allikad ei ole kuuldavad hoonest väljaspool.
• Ruumides (eriti suurtes) on saavutatud samuti hea akustika.Optimaalse akustika saavutamise võimalused on kirjeldatud osas „Ruumiakustika“.

Nõuded

Knauf Silentboard
Nõuded

Ehitiste heliisolatsiooninõuded on esitatud standardis EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“, mille levitamisõigus kuulub Eesti Standardikeskusele www.evs.ee .
Standard käsitleb ehitiste mürakaitsega seotud mõisteid ja sisaldab nõudeid piirdekonstruktsioonide heliisolatsioonile, tehnoseadmete mürale ning ruumides järelkõlakestusele.

Õhuheli ja löögimüra hinnatakse arvuliste parameetritega:
- R'w - õhumüra isolatsiooni indeks dB
ja
- L'nw on löögimürataseme indeks dB.

Heliisolatsiooni nõuded on normitud ruumide (mitte üksikute seinte, vahelagede) vahel, mis tähendab, et arvesse tuleb võtta ruumidevaheliste konstruktsioonide (seinad, vahelaed) omadused koos müra ülekandumisega läbi nendega külgnevate ehituskonstruktsioonide ja lisaks heliisolatsiooni võimalikku vähenemist ruume ühendavate tehnokommunikatsioonide tõttu.

Standardi EVS 842:2003 juurde kuulvad veel üle võetud ja eesti keelde tõlgitud standardid, kus antakse juhiseid hoone akustilise toimivuse hindamiseks ja kirjeldatakse meetodeid heliisolatsiooni arvutamiseks:
▪ EVS-EN 12354-1:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 1: Ruumidevaheline õhuheli isolatsioon.
▪ EVS-EN 12354-2:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 2: Ruumidevaheline löögiheli isolatsioon.
▪ EVS-EN 12354-3:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 3: Õhuheli isolatsioon välismüra vastu.
▪ EVS-EN 12354-4:2005 Ehitusakustika. Hoonete akustilise toimivuse hindamine elementide akustilise toime põhjal. Osa 4: Heli kandumine väljapoole ruumi.

Siseseinad

Knauf Silentboard
Siseseinad

Tänu suurepärastele tehnilistele ja ehitusfüüsikalistele omadustele ning materjalide kohaletoimetamise lihtsusele omavad kipsplaatidega kaetud metallkarkasvaheseinad ehitamisel eeliseid.

Karkassvaheseinte heliisolatsiooni mõjutavad:
• seina eri poolte plaatkatetevaheline side
• plaatkatte mass. Mitmekihiline plaatkate on suurema mürapidavusega kui ühekihiline.
• seina siseruumi täitmine isolatsioonimaterjaliga. Eelistada tihedusega ≥ 15 kg/ m³ minaraalvilla, mille pikisuunaline õhuvoolu takistus on ≥ 5 kPas/m². Karkassiruum peaks olema täidetud vähemalt 80% paksuselt.
• plaatkatete vahekaugus. Mida suurem on vahe, seda väiksem on resonantssagedus ja suurem seina heliisolatsioon.

Laed

Knauf Silentboard
Laed

Õhu- ja löögiheli parim isolatsioon saavutatakse kui kandva vahelae peale paigaldada ujuvpõrand ilma või koos allapoole täiendava kipsplaatlaega.Konstruktsioonilt sobivad järgmised lahendused:
• kaltsiumsulfaatsegust Knauf FE 50 ujuvpõrand minimaalse paksusega 35 mm
• kipsplaatidest Knauf Brown 2x12,5 mm või Brio 18 või 23 mm ujuvpõrand, mille alla paigaldatakse vähemalt 10 mm paksune põranda-puitkiudplaat või põrandavill.
• riputatud või isekandev kipsplaatlagi.

Puitvahelaed koos allpoolasuvate kipsplaatlagedega
Tavaliselt on puitvahelagede kehv sammumüraisolatsioon madalatel sagedustel. Lahenduseks tuleb just seda parandada.Ujuvpõrand ja allapoole kinnitatud kipsplaatlagi parandavad sammumüra isolatsiooni.

Ujuvpõrand peab täitma mitut erinevat funktsiooni ja nõuet. Sellepärast saab madalaid resonantssagedusi lihtsamini summutada allapoole kinnitatava kipsplaatlae kui ujuvpõranda abil. Lisaks sellele on vajalik põhjalikult täita puittaladevahelised tühimikud heliisolatsiooni tagamiseks.

1-2 kihi Silentboardiga kaetud kipsplaatlagi on resonantssagedusega alla 50 Hz ja seega kõige õhema paksusega lae lahendus. Löögimüra osas piisab, kui paigaldada õhuke ujuvpõrand, mis summutab toolide jms kõrgsageduslike konstruktsiooni kaudu leviva müra.

Massiivsed vahelaed koos riputatud kipsplaatlagedega
Massiivlagede ja nende alla kipsplaatalagede valimisel tuleb arvestada samuti lagedele esitatavaid tulepüsivuse ja mürakaitse nõuded, et tagada soovitud omadused juba planeerimisel:
• Valida löögimüra summutamiseks kas ehitusplaatidest või valatavad ujuvpõrandad;
• Löögimüra suuremaks parandamiseks eelistada massiivse vahelae peal valatavat ujuvpõrandat. Sobiva põrandakonstruktsiooniga on võimalik vähendada löögimüra kuni 37 dB võrra.
• Professionaalselt paigaldatud kipsplaatlaed vähendavad nii õhu- kui ka löögimüra. Riputuskõrguse 60 mm korral on võimalik vähendada õhumüra isolatsiooni kuni 20 dB, koos löögimüra vähendamisega kuni 30 dB võrra.
• Kipsplaatlae siseruum täita maksimaalse heliisolatsiooni saavutamiseks isolatsioonimaterjaliga.
• Massiivse ja kipsplaatlae tihedused on eelduseks hea heliisolatsioon saavutamiseks.